KONTAKT

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for MØLLER INDRETNING

Disse handelsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

 

 1. DEFINITIONER

1.1. Medmindre andet fremgår af aftalen eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse Handelsbetingelser:

 

MØLLER INDRETNING “: betyder MØLLER INDRETNING, CVR nr. 42121444, C/O Line Møller, Mølleløkken 36, 5300 Kerteminde.
Kunden“: betyder den privatperson eller virksomhed, som har indgået en aftale med MØLLER INDRETNING
Handelsbetingelser” betyder disse Handelsbetingelser
Ydelse” betyder en af MØLLER INDRETNING tilbudt ydelse.

 

 1. GYLDIGHED

2.1. Disse handelsbetingelser gælder for enhver ydelse som udføres af MØLLER INDRETNING, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

 1. PERSONOPLYSNINGER

3.1. I relation til vores Ydelse behandler vi almindelige personoplysninger om vores kontaktpersoner. Personoplysninger, som MØLLER INDRETNING er dataansvarlig for, er reguleret i vores persondatapolitik, som kan læses her.[indsæt link]

 

 1. TILBUD OG FORTRYDELSE

4.1. Alle tilbud afgivet af MØLLER INDRETNING, er ikke bindende for MØLLER INDRETNING, førend Kunden modtager en ordrebekræftelse fra MØLLER INDRETNING.

4.2. Tilbud er kun gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en kortere periode er angivet.

4.3. Ændringer i ordren skal ske med accept fra MØLLER INDRETNING. Ændringer i ordren kan medføre ændringer i pris og leveringstid. Ændringer eller tilføjelser vil blive afregnet som ekstraarbejder.

4.4. Ved ændringer eller afbestilling af ordren forbeholder MØLLER INDRETNING sig retten til at fakturere for det allerede udførte arbejde, uanset dette måtte være fravalgt ved Kundens ændring, samt for ethvert tab som følge af, at MØLLER INDRETNINGs oprindelige tilbudspris måtte være baseret på en større ordre.

4.5. Er Kunden en forbruger er der 14 dages fortrydelsesret på bestillingen af Ydelsen, når aftalen herom er indgået uden for MØLLER INDRETNINGs almindelige forretningssted eller ved fjernsalg. Fortrydelsesretten bortfalder, når Ydelsen påbegyndes.

Ved anvendelse af fortrydelsesfristen skal Kunden inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring om, at Kunden ønsker at fortryde ordren. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

 

 1. TIDSPUNKTET FOR UDFØRELSE

5.1. Tidspunktet for Ydelsens udførelse kan være aftalt til en bestemt dato eller inden for en fastsat periode. Der tages forbehold for ændret tidspunkt for Ydelsens udførelse, herunder ved manglende oplysning om væsentlige forhold til brug for udførelsen af Ydelsen.

5.2. Udførelsestidspunktet er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Kunden omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt udførelsestidspunkt.

 

 1. PRISER

6.1. Alle priser er angivet i danske kroner over for erhvervsdrivende er priserne oplyst ekskl. moms., imens priserne over for forbrugere er oplyst inkl. moms.

6.2. Alle priser omfatter den samlede ordre i hvert enkelt tilbud.

6.3. Aftale om konsulentbistand afregnet pr. medgået tid: Timepris gældende pr. 1. juni 2022 er kr. 950,00 inkl. moms / time med mindre andet er aftalt skriftligt. Ekstraarbejder afregnes til samme timepris. For aftaler under for Fyn tillægges der kørselsgebyr (kr. 500,00 inkl. moms, pr. på begyndt time) + evt. broafgifter)

6.4. Ved aftaler om fast pris har MØLLER INDRETNING ret til godtgørelse for øget udgifter, der forårsages af myndighedspålæg, prisstigninger på materiale mv.

6.5. MØLLER INDRETNING forbeholder sig retten til at ændre priser på tilbud om indretning, hvori der indgår materialer, i det omfang der sker prisregulering af de anvendte materialer.

6.6. Der tages forbehold for materiale priser, og disse reguleres ved udsving på mere end +/- 1,5%.

 

 1. BETALING

7.1. MØLLER INDRETNING er berettiget til at kræve honorar for de præsterede ydelser betalt á conto månedsvis bagud. Faktura fremsendes til den oplyste kontaktperson.

7.2. Sidste rettidige betalingsdag 8 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt.

7.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, skal Kunden betale morarente af det forfaldne beløb pr. påbegyndt måned. Desuden er MØLLER INDRETNING berettiget til at opkræve rykkergebyr og i erhvervsforhold et kompensationsbeløb i henhold til rentelovens bestemmelser. Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger

7.4. Kunden skal oplyse faktureringsoplysninger, der som minimum skal indeholde Kundens navn, evt. CVR-nummer, adresse, e-mail og kontaktperson. Kunden er ansvarlig for, at de angivne faktureringsoplysninger er korrekte.

7.5. Kunden er ikke berettiget til at gøre et modregningskrav gældende over for MØLLER INDRETNING og har dermed ikke ret til at tilbageholde dele af betalingen på grund af modfordringer af nogen art.

 

 1. GARANTI FRA UNDERLEVERANDØR

8.1. MØLLER INDRETNING kan anvende underleverandører, hvor dette er sædvanligt. Såfremt en af disse underleverandører yder en garanti, som Kunden kan støtte ret på, vil alene underleverandøren hæfte for denne garantiforpligtelse. Kunden kan således ikke rejse krav mod MØLLER INDRETNING som følge af underleverandørens garanti.

 

 1. MANGLER OG REKLAMATION

9.1. Reklamation over mangler ved Ydelsen, skal ske straks og senest 5 dage fra levering af Ydelsen.

9.2. Det er Kunden, der har bevisbyrden for, at den påberåbte mangel ved Ydelsen, var til stede på tidspunktet for Ydelsens udførelse eller afslutning.

9.3. Kunden kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som MØLLER INDRETNING har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

9.4. MØLLER INDRETNING er berettiget til at afhjælpe konstaterede fejl og mangler.

 

 1. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

10.1. MØLLER INDRETNING kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader ved forsinkelse eller mangler ved Ydelsen, medmindre MØLLER INDRETNING har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.2. MØLLER INDRETNINGs samlede erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige Ydelsens pris. Og er i ethvert tilfælde begrænset til forsikringsdækningen i den tegnede ansvarsforsikring.

10.3. MØLLER INDRETNING er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Kunden måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance, medmindre Kunden specifikt har gjort opmærksom på, at det aftalte tidspunkt for udførelse af Ydelsen er afgørende.

10.4. Er tilbud udarbejdet på baggrund af Kundens specifikationer, er MØLLER INDRETNING ikke ansvarlig for fejl og mangler opstået som følge af fejl eller ufuldstændigheder i Kundens specifikationer.

10.5. MØLLER INDRETNINGs ydelse er begrænset til rådgivning af Kunden og formidling af kontakt til eventuelle underleverandører og samarbejdspartnere.

10.6. Ansvaret for udfærdigelse af en kontrakt mellem Kunden og en af MØLLER INDRETNING foreslået underleverandør, påhviler alene Kunden og den pågældende underleverandør.

10.7. MØLLER INDRETNING oppebærer intet rådgiveransvar for Ydelsen, idet der ikke foretages byggerådgivning, herunder projektering eller andre udregninger, som kan danne grundlag for udførelse af konstruktioner.

10.8. MØLLER INDRETNING er på intet tidspunkt ansvarlig for Kundens æstetiske præferencer.

 

 1. OVERDRAGELSE

11.1. MØLLER INDRETNING er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden Kundens accept.

 

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

12.1. MØLLER INDRETNING er berettiget til at anvende tegningsmateriale og resultater til brug for løsning af opgaver for andre kunder.

12.2. Såfremt Kunden ønsker at anvende Ydelsens resultat og materialer til en offentlig gengivelse, skal MØLLER INDRETNING give skriftlig tilladelse dertil samt akkrediteres for det udførte arbejde.

 

 1. ÆNDRINGER

13.1. MØLLER INDRETNING forbeholder sig retten til at ændre disse Handelsbetingelser. Den til enhver tid gældende version er tilgængelig på www.mollerindretning.dk

 

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

14.1. Nærværende Handelsbetingelser er underlagt dansk ret.

14.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende handelsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal søges løst ved mediation. Såfremt parterne ikke opnår enighed via mediation inden 6 uger efter valg af mediator, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen for de civile domstole med Retten i Odense som rette værneting.

 

 1. FORCE MAJEURE OG COVID-19

15.1. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalen er MØLLER INDRETNING ikke ansvarlig overfor Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for MØLLER INDRETNINGs kontrol, og som MØLLER INDRETNINNG ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure (ikke udtømmende) er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, epidemier, pandemier, hærværk og arbejdsstridigheder.

15.2. Omstændigheder afledt af Covid-19 eller lignende sygdomsudbrud og som forhindrer gennemførelse af en aftalt Ydelse, skal have samme konsekvens for aftaleforholdet som ved Force majeure.

15.3. MØLLER INDRETNING og Kunden er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i punkt 15.1 og 15.2 nævnte omstændigheder.